logoarchitektura

Architektura i urbanistyka

Studia na kierunku architektura i urbanistyka przygotowują do kompetentnego uczestniczenia w procesie kształtowania przestrzeni tworzącej ramy życia jednostek i grup społecznych. Wymaga rozległej wiedzy zawodowej w zakresie architektury i urbanistyki, znajomości technik i technologii budowania i wyposażania obiektów, zasad rozwiązywania problemów uzbrojenia i infrastruktury technicznej, problemów ekonomicznych i prawnych procesu inwestycyjnego, a także obszernej wiedzy z zakresu architektury krajobrazu, budowy miast, ich struktury przestrzennej, funkcjonalnej, komunikacyjnej, ekologicznej oraz zasad gospodarowania przestrzenią i planowania przestrzennego".

Absolwent studiów zawodowych na kierunku „architektura i urbanistyka” zdobywa tytuł zawodowy „inżyniera architekta”, umożliwiający:
  • podjęcie pracy w biurach i pracowniach projektowych, na stanowiskach architektów w jednostkach samorządowych, będą również uprawieni do brania udziału w pracach samorządów lokalnych i zawodowych izb architektonicznych, urbanistycznych i budowlanych
  • podjęcie dalszego kształcenia na studiach II stopnia

Zdobyte wykształcenie architekta to interdyscyplinarna wiedza i specjalistyczne umiejętności z wielu dziedzin: nauki, sztuki i gospodarki.

Absolwent kierunku „architektura i urbanistyka” po ukończeniu studiów nabywa umiejętności z zakresu:
  • zasad tworzenia projektu architektonicznego od koncepcji do realizacji, zgodnie z obowiązującymi normami
  • zasad sporządzania planów urbanistycznych
  • zasad dokonywania pomiarów budowlanych i przeprowadzania inwentaryzacji obiektów architektonicznych
  • rozwiązywania podstawowych problemów konstrukcyjnych w zakresie statyki, wytrzymałości materiałów i konstrukcji
  • zasad wznoszenia budynków przy zastosowaniu różnych technologii budowlanych
  • wykorzystania technik i programów komputerowych w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym (CAD, GIS)