Europejska Akademia Sztuk została utworzona w październiku 1992 roku, jako pierwsza niepaństwowa szkoła sztuk pięknych
o statusie uniwersyteckim.
Założycielem i pierwszym rektorem Akademii jest Antoni Fałat – jeden z czołowych malarzy polskich.

EAS prowadzi studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym:
3-letnie licencjackie
2-letnie uzupełniające magisterskie

Kadrę pedagogiczną stanowią artyści czynni zawodowo, z ugruntowaną pozycją w świecie artystycznym, legitymujący się wieloletnim stażem pedagogicznym. Wszyscy są aktywnymi twórcami. Celem kształcenia jest rozwijanie możliwości artystycznych studenta przez uczenie go wyrażania się językiem znaków graficznych, rozwijanie umiejętności pracy właściwymi narzędziami przy realizacji różnych dróg artystycznych, uformowanie samodzielnego twórcy o szerokich horyzontach, podejmującego złożone problemy twórcze w oparciu o własny stosunek do otaczającej go rzeczywistości.
EAS oferuje kandydatom studia, zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej standardami kształcenia, z podziałem na 3-letnie studia licencjackie i 2-letnie studia magisterskie uzupełniające. W programie przewidziano około 3000 godzin zajęć akademickich w systemie stacjonarnym, które przeliczane są na około 180 punktów ECTS (Europejski System Transferu Punktów) w konkretnej dziedzinie kształcenia na studiach wyższych. Absolwent otrzymuje dyplom licencjata/magistra sztuki. Na uzupełniające studia magisterskie mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów licencjackich o profilu artystycznym.

W programie zajęć EAS przewiduje zajęcia z zakresu następujących przedmiotów: historia sztuki, malarstwo, rysunek, technologia malarstwa, grafika warsztatowa, rysunek perspektywiczny, kompozycja, psychofizjologia widzenia, fotografia, grafika projektowa, typografia, grafika wydawnicza, budowa książki, technologie informacyjne, podstawy grafiki multimedialnej, animacja komputerowa, sztuka reklamy, sztuka użytkowa, lektorat języka angielskiego, filozofia sztuki, podstawy prawa autorskiego i marketingu, współczesna krytyka, współczesne nurty w sztuce oraz specjalizacja dodatkowa do wyboru.